822true dots bottomright 440true true 800https://comunavistea.ro/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide5
?

Hotărâri

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA – ANUL 2024

Hotararea nr. 1 din 08.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetar de venituri proprii si subventii

Hotararea nr. 2 din 08.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotararea nr. 3 din 19.01.2024 privind aprobarea devizului general actualizat in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice si semnarea contractului de proiectare si executie a investitiei ”Modernizare strazi si drumuri, Comuna Vistea”, in cadrul Programului National de Investitii ”Anghel Saligny”

Hotararea nr. 4 din 19.01.2024 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vistea

Hotararea nr. 5 din 19.01.2024 privind aprobarea contractului de comodat

Hotararea nr. 6 din 19.01.2024 privind Organizarea retelei scolare ce va functiona in Comuna Vistea in anul Scolar 2024-2025

Hotararea nr. 7 din 31.01.2024 privind realizarea proiectului Restaurarea Bisericii Ortodoxe Sfintii Mihail si Gavril din Vistea de Jos

Hotararea nr. 8 din 31.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventii aferente proiectului Restaurarea Bisericii Ortodoxe Sfintii Mihail si Gavril din Vistea de Jos 

Hotararea nr. 9 din 31.01.2024 privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind Serviciile Sociale pentru anul 2024 Comuna Vistea

Hotararea nr. 10 din 20.02.2024 privind initierea demersurilor pentru dizolvarea, lichidarea si radierea SC Local Cincu SRL

Hotararea nr. 11 din 20.02.2024 privind aprobarea Programului de actiuni comunitare pentru combaterea saraciei si excluziunii saciale intocmit la nivelui Comunei Vistea

Hotararea nr. 12 din 20.02.2024 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vistea si bugetul finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024

Hotararea nr. 13 din 07.03.2024 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului nr. top. 4540/2/33 domeniul privat al Comunei Vistea

Hotararea nr. 14 din 07.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului ,,Modernizare infrastructura strazi si drumuri in Comuna Vistea”

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA – ANUL 2023

Hotararea nr. 1 din 05.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2022 din excedentul bugetului local

Hotararea nr. 2 din 05.01.2023 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotararea nr. 3 din 05.01.20223 privind utilizarea excedentului bugetar de venituri proprii si subventii

Hotararea nr. 4 din 24.02.2023 privind aprobarea planului de actiune sau lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2023

Hotararea nr. 5 din 24.02.2023 privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind Serviciile Sociale pentru anul 2023, Comuna Vistea

Hotararea nr. 6 din 24.02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare interinstitutionala intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Comuna Vistea

Hotararea nr. 7 din 24.02.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Vistea, in domeniul public al jud. Brasov, a suprafetei de 102 mp, din imobilul CF 108402

Hotararea nr. 8 din 24.02.2023 privind atestarea la domeniul public al Comunei Vistea, judetul Brasov a unor imobile

Hotararea nr. 9 din 24.02.2023 privind stabilirea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Vistea

Hotararea nr. 10 din 24.02.2023 privind aprobarea rectificarii suprafetei imobilului inscris din CF 109816-Vistea

Hotararea nr. 11 din 24.02.2023 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru Comuna Vistea si finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022

Hotararea nr. 12 din 24.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vistea pe anul 2023

Hotararea nr. 13 din 28.03.2023 privind rectificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023

Hotararea nr. 14 din 28.03.2023 privind constituirea dreptului de superficie

Hotararea nr. 15 din 28.04.2023 privind participarea Comunei Vistea, judetul Brasov la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Hotararea nr. 16 din 28.04.2023 privind aprobarea propunerii de atribuire de denumiri strazilor din localitatile Vistea de Sus, Vistisoara si Rucar

Hotararea nr. 17 din 28.04.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, pentru fondul forestier proprietatea publica a comunei Vistea, administrat de Ocolul Silvic Arpas

Hotararea nr. 18 din 28.04.2023 privind aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii prin atribuire directa a activitatii de sortare a deseurilor, catrea SC Ecosistem Victoria SRL

Hotararea nr. 19 din 28.04.2023 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2024 tinand cont de rata inflatiei, pentru anul fiscal anterior

Hotararea nr. 20 din 28.04.2023 privind aprobarea elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, in cadrul parteneriatului LEADER al GALMVS

Hotararea nr. 21 din 28.04.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Vistea, judetul Brasov a unor drumuri

Hotararea nr. 22 din 28.04.2023 privind completarea HCL Vistea nr. 4 din 28.10.2022

Hotararea nr. 24 din 29.05.2023 privind aprobarea participarii UAT Comuna Vistea la proiectul ,,Microbuze verzi in scolile din judetul Brasov” in parteneriat cu UAT Judetul Brasov

Hotararea nr. 25 din 29.05.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Vistea, Judetul Brasov a unor drumuri de interes local

Hotararea nr. 26 din 29.05.2023 privind darea in folosinta gratuita A.D.I.C.R.D.D.P.T. Tara Fagarasului, a terenului inscris in CF 110268 Vistea

Hotararea nr. 27 din 21.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei, modernizare strazi si drumuri, Comuna Vistea”, in cadrul Programului N.I. Anghel Saliny

Hotararea nr. 28 din 21.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,, Portal Gabarit pe DC 4 Rucar-Cincsor

Hotararea nr. 29 din 21.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, ”Reabilitare retea distributie si alimentare apa Comuna Vistea

Hotararea nr. 30 din 21.06.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Vistea, judetul Brasov a unor drumuri

Hotararea nr. 31 din 29.06.2023 privind retragerea Comunei Vistea din ..Grupul de actiune Locala Pentru Pescuit Pastravarii Fagarasului”

Hotararea nr. 32 din 21.06.2023 privind aprobarea asocierii Comunei Vistea, in vederea realizarii unui parteneriat care isi propune sa implementeze SDL , pt zona pescareasca Flag Muntii Fagarasului

Hotararea nr. 33 din 21.06.2023 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia Edu-Prof-Esa in vederea realizarii proiectului ,,Iulie in gradina”

Hotararea nr. 34 din 31.07.2023 privind concesionarea prin licitatie a imobilului teren proprietatea privata a Comunei Vistea inscris in CF nr. 107399

Hotararea nr. 35 din 31.07.2023 privind aprobarea acordarii unui mandat special ADI ECOSISTEM VICTORIA

Hotararea nr. 36 din 31.07.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Vistea 

Hotararea nr. 37 din 17.08.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Vistea, jud. Brasov a unor drumuri

Hotararea nr. 38 din 17.08.2023 privind aprobarea continutului cadru privind darea in folosinta gratuita catre ADICRDDPT Tara Fagarasului a terenului inscris in CF 110268

Hotararea nr. 39 din 07.09.2023 pentru neasumarea responsabilitatilor privind organizarea si derularea procedurii de artibuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente programului pentru derularea masurilor educative in cadrul Scolii Gimnaziala Vistea de Jos

Hotararea nr. 40 din 07.09.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Vistea

Hotararea nr. 41 din 07.09.2023 privind aprobarea Programului de actiuni comunitare pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale intocmit la nivelul Comunei Vistea

Hotararea nr. 42 din 11.10.2023 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Vistea, judetul Brasov

Hotararea nr. 43 din 11.10.2023 pentru aprobarea retragerii comunei Cartisoara din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecosistem Victoria

Hotararea nr. 44 din 11.10.2023 pentru aprobarea continutului contractului de inchiriere pentru sediul administrativ din satul Rucar

Hotararea nr. 45 din 11.10.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vistea in Consiliul de Administrare al Scolii Gimnaziale Vistea de Jos pentru anul scolar 2023-2024

Hotararea nr. 46 din 11.10.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vistea

Hotararea nr. 47 din 11.10.2023 privind aprobarea listei cantitatilor de lucrari si valoarea lucararilor de reparatii Sediu Primarie Vistea-Anexa

Hotararea nr. 48 din 29.11.20223 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fonduri forestier proprietatea publica a comunei Vistea, pe anul 2024

Hotararea nr. 49 din 29.11.20223 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024

Hotararea nr. 50 din 29.11.20223 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Vistea in Adunarea Generala din data de 12.12.2023 a ADI in Domeniul Apei din Jud. Brasov

Hotararea nr. 51 din 29.11.20223 privind aprobarea retragerii UAT Comuna Cartisoara din SC Ecosistem Victoria SRL si transferul de parti sociale detinute de UAT Comuna Cartisoara la SC Ecosistem Victoria SRL, catre UAT Comuna Vistea

Hotararea nr. 52 din 29.11.20223 privind stabilirea taxei de salubritate

Hotararea nr. 53 din 29.11.20223 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Comuna Ucea-Comuna Vistea

Hotararea nr. 54 din 29.11.20223 privind aprobarea asociatiei, participarea si aprobarea statutului Asociatiei FLAG Muntii Fagaras

Hotararea nr. 55 din 29.11.20223 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Vistea

Hotararea nr. 56 din 29.11.20223 privind prelungirea valabilitatii documentatiei de utrbanism PUG

Hotararea nr. 57 din 06.12.20223 privind aprobarea proiectului Construire Centrala Fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din surse regenerabilepentru Primaria Vistea

Hotararea nr. 58 din 06.12.20223 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Vistea

Hotararea nr. 59 din 06.12.20223 privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 5175 din 27.12.2012

Hotararea nr. 60 din 21.12.20223 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Vistea

Hotararea nr. 61 din 21.12.20223 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectuli ”Modernizare infrastructura strazi si drumuri in comuna Vistea”

Hotararea nr. 62 din 21.12.20223 privind implementarea proiectului ”Modernizare infrastructura strazi si drumuri in comuna Vistea”

Hotararea nr. 63 din 21.12.20223 privind aprobarea achizitiei servicilor de asistenta juridica

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA – ANUL 2022

Hotararea nr. 1 din 05.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Vistea

Hotararea nr. 2 din 05.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotararea nr. 3 din 05.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar de venituri proprii si subventii

Hotararea nr. 4 din 18.01.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Vistea, jud. Brasov

Hotararea nr. 5 din 28.02.2022 privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind Serviciile Sociale pentru anul 2022, Comuna Vistea, jud. Brasov

Hotararea nr. 6 din 28.02.2022 privind aprobarea planului de actiune sau lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2022

Hotararea nr. 7 din 28.02.2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare ce va functiona in Comuna Vistea in anul scolar 202-2023

Hotararea nr. 8 din 28.02.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea Postului de Politie Vistea

Hotararea nr. 9 din 24.03.2022 privind aprobarea actului aditional al contractului de inchiriere nr. 1460 din 12.04.2012

Hotararea nr. 10 din 24.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vistea pe anul 2022

Hotararea nr. 11 din 24.03.2022 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru Comuna Vistea si finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

Hotararea nr. 12 din 18.04.2022 privind incheierea unui Acord de parteneriat intre UAT Comuna Ucea si UAT Comuna Vistea pentru obiectivul de investitii Alimentare cu gaze naturale

Hotararea nr. 13 din 18.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ al obiectivului de investitii ,,Alimentare cu gaze naturale loc. Feldioara si Rucar”

Hotararea nr. 14 din 18.04.2022 privind aprobarea Statutului Comunei Vistea

Hotararea nr. 15 din 18.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022, privind administrarea fondului forestier al Comunei Vistea

Hotararea nr. 16 din 18.04.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol al Comunei Vistea

Hotararea nr. 17 din 18.04.2022 privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a creantelor provenind din amenzi contraventionale, pentru care s-a inplinit termenul de prescriptie

Hotararea nr. 18 din 18.04.2022 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior

Hotararea nr. 19 din 18.04.2022 pentru insusirea si aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

Hotararea nr. 20 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Lucrari de crestere a eficientei energetice Scoala Vistea de Jos si sediu Primarie Comuna Vistea

Hotararea nr. 21 din 19.05.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2022

Hotararea nr. 22 din 19.05.2022 privind aprobarea modificarii organigramei si statul de functii

Hotararea nr. 23 din 19.05.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse sociale acordate elevilor Scolii Gimnaziale Vistea de Jos

Hotararea nr. 24 din 19.05.2022 privind acordarea unui mandat special in favoarea ADI ISO MEDIU Brasov in vederea demararii procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare

Hotararea nr. 25 din 23.06.2022 privind atestarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Vistea, Judetul Brasov

Hotararea nr. 26 din 23.06.2022 privind aprobarea cererii incadrarii unui sector de drum judetean DJ 103 D in categoria functionala de drum de interes local

Hotararea nr. 27 din 23.06.2022 privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 1460 din 12.04.2012

Hotararea nr. 28 din 23.06.2022 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

Hotararea nr. 29 din 29.07.2022 privind aprobarea propunerii de atribuire de denumiri strazilor din localitatile Vistea de Jos, Vistea de Sus, Oltet si Rucar, etapa II

Hotararea nr. 30 din 29.08.2022 privind aprobarea transmiterii din domeniul public al judetului Brasov in domeniul public al comunei Vistea a imobilului pod rutier

Hotararea nr. 31 din 29.08.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2022

Hotararea nr. 32 din 29.08.2022 privind aprobarea clasificarii unui drum de interes local neclasificat

Hotararea nr. 33 din 29.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vistea in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vistea de Jos

Hotararea nr. 34 din 29.09.2022 privind acordul de principiu pentru realizarea expertizei tehnice de evaluare in vederea concesionarii imobilului din CF 107399 si vanzarea terenului din CF 108659

Hotararea nr. 35 din 07.10.2022 privind modificarea HCL Vistea nr. 20 din 17.05.2022

Hotararea nr. 36 din 13.10.2022 privind aprobarea strategiei de digitalizare a comunei Vistea pentru perioada 2021-2027

Hotararea nr. 37 din 13.10.2022 privind aprobarea proiectului ,,Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor prin digitalizare in comuna Vistea

Hotararea nr. 38 din 28.10.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2022

Hotararea nr. 39 din 28.10.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare acordate elevilor Scolii Gimnaziale Vistea de Jos

Hotararea nr. 40 din 28.10.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei – Modernizare strazi si drumuri, Comuna Vistea

Hotararea nr. 41 din 28.10.2022 privind aprobarea modelului de acord de colaborare cu gestionarii fondului de vanatoare si a modelului de contract de prestari servicii

Hotararea nr. 42 din 28.10.2022 privind aprobarea acordarii unui mandat special ADI Iso Mediu

Hotararea nr. 43 din 28.10.2022 privind aprobarea clasificarii unui drum de interes local neclasificat cu indicativul DE 471 in categoria functionala de drum comunal

Hotararea nr. 44 din 28.10.2022 privind atestarea apartenentei domeniului public al Comunei Vistea, a unor strazi si drumuri

Hotararea nr. 45 din 28.10.2022 privind modificarea si completarea HCL Vistea nr. 20 din 17.05.2022

Hotararea nr. 46 din 10.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul- Centru integrat de colectare separata prin aport voluntar

Hotararea nr. 47 din 10.10.2022 privind aprobarea actului aditional nr. 8 la contractul nr. 32 din 18.12.2018

Hotararea nr. 48 din 10.10.2022 privind aprobarea acordarii unui mandat special Asociatiei Intercomunitare Eco Sistem Victoria

Hotararea nr. 49 din 10.10.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei – Modernizare drum comunal DC 4 Rucar Cincsor

Hotararea nr. 50 din 10.10.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2022

Hotararea nr. 51 din 06.12.2022 privind participarea Comunei Vistea la implementarea proiectului din Investitia I.4 Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel national

Hotararea nr. 52 din 06.12.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2022

Hotararea nr. 53 din 15.12.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2022

Hotararea nr. 54 din 15.12.2022 privind dezmembrarea imobilului teren, inscris in cF 100095, nr. cad 100095, proprietatea Comunei Vistea

Hotararea nr. 55 din 22.12.022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023

Hotararea nr. 56 din 22.12.2022 privind aprobarea Regulamentului de verificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publica a Comunei Vistea, pe anul 2023

Hotararea nr. 57 din 22.12.2022 privind aprobarea documentatiei PUZ – Edificare camping de corturi, rulote si casute de camping in Comuna Vistea, sat Vistisoara

Hotararea nr. 58 din 22.12.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2022

Hotararea nr. 59 din 22.12.2022 pentru aprobarea organizarii retelei scolare ce va functiona in Comuna Vistea in anul scolar 2023-2024

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA – ANUL 2021

Hotarare nr. 1 din 08.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Hotarare nr 2 din 08.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotarare nr. 3 din 08.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotarare nr. 4 din 08.01.2021 privind modificare HCL nr. 14 din 2020 pentru impozite si taxe

Hotarare nr. 5 din 08.01.2021 privind aprobarea includerii in categoria cheltuielilor neeligibile a lucrarilor din Oltet

Hotarare nr. 6 din 08.01.2021 privind organizarea retelei scolare 2021-2022

Hotarare nr. 7 din 25.01.2021 provind aprobarea proiectului dotare Scoala Gimnaziala Vistea de Jos

Hotarare nr. 8 din 25.01.2021 privind aprobarea indicaorilor tehnico ecomici pentru DC4 Rucar Cincsor

Hotarare nr. 9 din 25.01.2021 privind transformarea unei functii publice temporar vacante

Hotarare nr. 10 din 25.01.2021 privind aprobarea A.A. la contractul nr. 353 din 2019

Hotarare nr. 11 din 26.02.2021 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari pentru persoanele cu ajutor social

Hotarare nr. 12 din 26.02.2021 privind concesionarea prin licitatie a terenurilor p.p. Vistea

Hotarare nr. 13 din 26.02.2021 privind aprobarea organigramei si serviciului pentru situatii de urgenta

Hotarare nr. 14 din 26.02.2021 privind participarea comunei Vistea la constituirea Asociatiei pentru mobilitate in Fagaras

Hotarare nr. 15 din 26.02.2021 privind aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase

Hotarare nr. 16 din 26.02.2021 privind aprobarea A.A nr. 4 la contractul cu Ecosstem Victoria

Hotarare nr. 17 din 26.02.2021 privind atestare la domeniul public a unor drumuri

Hotarare nr. 18 din 26.02.2021 privind schimbarea denumirii functiei publice de executie temporar vacanta

Hotarare nr. 19 din 31.03.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului

Hotarare nr. 20 din 31.03.2021 pentru asumarea resposabilitatiilor pentru achizitia produselor pentru Scoala Vistea

Hotarare nr. 21 din 31.03.2021 privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii

Hotarare nr. 22 din 31.03.2021 privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta juridica

Hotarare nr. 23 din 28.04.2021 privind neasumarea resposabilitatiilor pentru achizitia produselor pentru Scoala Vistea

Hotarare nr. 24 din 28.04.2021 privind aprobarea A.A. la contractul de inchiriere nr. 2582 din 2014

Hotarare nr. 25 din 28.04.2021 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor

Hotarare nr. 26 din 28.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotatare nr. 27 din 28.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotarare nr. 28 din 27.05.2021 privind aprobarea planului anual de achizitii publice

Hotarare nr. 29 din 30.06.2021 privind vanzarea terenului din CF. 107822 Ucea

Hotararea nr. 30 din 15.07.2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului, pentru proiectul: Modernizare drumuri comunale, Comuna Vistea

Hotararea nr. 31 din 15.07.2021 privind instituirea de restrictii de circulatie cu limitare de tonaj pe DC4 Rucar-Cincsor

Hotarare nr. 32 din 30.07.2021 privind rectificarea bugetului

Hotarare nr. 33 din 30.07.2021 privind aprobarea Planului de Actiune pentru serviciile sociale

Hotarare nr. 34 din 30.07.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului

Hotarare nr. 35 din 12.08.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 36 din 30.09.2021 privind aprobarea cotizatiei comunei la Ecosistem Victoria SRL

Hotarare nr. 37 din 30.09.2021 privind aprobarea contractului de apa-canal

Hotarare nr. 38 din 30.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara

Hotarare nr. 39 din 30.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant al CL in consiliul de administratie

Hotarare nr. 40 din 30.09.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 41 din 30.09.2021 privind modificarea organigramei si statutul de functii

Hotarare nr. 42 din 30.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant din CL pentru concurs Scoala Vistea

Hotarare nr. 43 din 29.10.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 44 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare pentru Modernizare drumuri comunale

Hotarare nr. 45 din 29.10.2021 privind revocarea HCL 8 din 2019

Hotarare nr. 46 din 29.10.2021 privind mandatarea Ecosistem Victoria pentru incheiere contract gestionare ambalaje

Hotarare nr. 47 din 29.10.2021 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse sociale

Hotarare nr. 48 din 29.10.2021 privind revocarea HCL 41 din 2021

Hotarare nr. 49 din 26.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase

Hotarare nr. 50 din 26.11.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 51 din 26.11.2021 privind aprobarea achizitiei de asistenta juridica

Hotarare nr. 52 din 26.11.2021 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere

Hotarare nr. 53 din 26.11.2021 privind atribuirea de denumiri strazilor din comuna Vistea

Hotarare nr. 54 din 17.12.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 55 din 22.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2022

Hotarare nr. 56 din 22.12.2021 privind aprobarea actului aditional cu Farmacom

Hotarare nr. 57 din 22.12.2021 privind cofinantarea proiectului EDU-TECH

Hotarare nr. 58 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA – ANUL 2020 

Hotararea nr. 1 din 07.01.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din 2019

Hotararea nr. 2 din 07.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotararea nr. 3 din 07.01.2020 privind modificarea pretului de vanzare la lemnul de lucru – rasinoase

Hotararea nr. 4 din 31.01.2020 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul scolar 2020-2021

Hotararea nr. 5 din 05.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru gaz – Rucar

Hotararea nr. 6 din 27.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2020

Hotararea nr. 7 din 27.02.2020 privind incadrarea unui sector de drum judetean in categoria de drum local

Hotararea nr. 8 din 27.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari pentru familiile beneficiare de ajutor social

Hotararea nr. 9 din 27.02.2020 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse sociale pentru elevi

Hotararea nr. 10 din 27.02.2020 privind analiza studiului de inscriere a datelor in Registru Agricol

Hotararea nr. 11 din 27.02.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului pentru 2019

Hotararea nr. 12 din 03.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada starii de urgenta

Hotararea nr. 13 din 03.04.2020 privind desfasurarea sedintelor CL Vistea pe perioada starii de urgenta

Hotararea nr. 14 din 03.04.2020 privind modificarea utilizarii excedentului bugetar

Hotararea nr. 15 din 03.04.2020 privind acordarea unui ajutor financiar Spitalului Dr. Aurel Tulbure Fagaras

Hotararea nr. 16 din 30.04.2020 privind incadrarea unui sector de drum judetean in categoria functionala de drum de interes local

Hotararea nr. 17 din 30.04.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala

Hotararea nr. 18 din 30.04.2020 privind aprobarea infintatii serviciului de iluminat public Comuna Vistea

Hotararea nr. 19 din 28.05.2020 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale

Hotararea nr. 20 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (2)

Hotararea nr. 21 din 28.05.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al CL Vistea

Hotararea nr. 22 din 28.05.2020 privind completarea HCL nr. 542 din 2019

Hotararea nr. 23 din 30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru DC78A

Hotararea nr. 24 din 30.06.2020 privind aprobarea suplimentarii posturilor de asistenti personali

Hotararea nr. 25 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului si cuprinderea unei sume pentru DC78A

Hotararea nr. 26 din 30.06.2020 privind aprobarea documentatiei PUZ – Construire hala depozitare

Hotararea nr. 27 din 30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparatii prin plombare, Vistea de Jos

Hotararea nr. 28 din 30.06.2020 privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice

Hotararea nr. 29 din 30.06.2020 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru 2021

Hotararea nr. 30 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr. 1 din 09.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei VIstea

Hotararea nr. 2 din 09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CL

Hotararea nr. 3 din 09.11.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr. 4 din 09.11.2020 privind aprobarea numarului de beneficiari de burse sociale pentru elevi

Hotararea nr. 5 din 07.12.2020 privind modificare si completarea HCL nr. 3 din 29.10.2015

Hotararea nr. 6 din 07.12.2020 privind rectificarea bugetului local

Hoararea nr. 7 din 07.12.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor drumuri de exploatare agricole

Hotararea nr. 8 din 21.12.2020 privind implementarea proiectului de achizitie de echipamente pentru dotarea serviciului de administrare Vistea

Hotararea nr. 9 din 21.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Hotararea nr. 10 din 21.12.2020 privind stabilirea tarifului la canalizare

Hotararea nr. 11 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 12 din 21.12.2020 privind imputernicirea unei persoane pentru relatiile cu Ecosistem Victoria

Hotararea nr. 13 din 21 decembrie 2020 privind modificarea anexeor la HCL Vistea nr. 10 din 7 decembrie 2020

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA  – ANUL 2019

Hotararea nr.1 din 09.01.2019 Privind utilizarea excendentului bugetar

Hotararea nr. 2 din 09.01.2019 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 569.499,35 lei a bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2018 din excendentul bugetului local 

Hotararea nr. 3 din 09.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019, pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Hotararea nr. 4 din 09.01.2019 privind aprobarea retelei scolare in anul scolar 2019 – 2020

Hotararea nr.5 din 23.01.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Vistea a unor drumuri de exploatare agricola ca urmare a identificarii si delimitarii cadastrale, in vederea intabularii in CF

Hotararea nr.6 din 21.02.2019 privind stabilirea serviciilor publice si locurilor in care persoanelor care au savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii

Hotararea nr. 7 din 21.02.2019 privind modificarea organigramei si statutului de functii prin modificarea postului vacant de inspector clasa I, gr. prof. superior – functie publica, in ref. cls.III prof. superior

Hotararea nr.8 din 21.02.2019 privind acordarea unui mandat special A.D.I ,,ISO MEDIU” in domeniul salubrizarii localitatilor din judetul Brasov

Hotararea nr.9 din 28.03.2019 privind aprobarea devizului general recalculat in urma finalizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari ,,Canalizare men. si statie de epurare sat Rucar

Hotararea nr.10 din 28.03.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica, pentrul anul 2019, a comunei Vistea

Hotararea nr.11 din 28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului Reabilitare sala de sport Scoala Gimnaziala Vistea de Jos

Hotararea nr.12 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Hotararean nr.12 din 24.04.2019 partea a doua

Hotararea nr.12 din 24.04.2019 partea a treia

Hotararea nr.13 din 24.04.2019 privind modificarea pozitiei 41, din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vistea. jud.Brasov

Hotararea nr.14 din 24.04.2019 privind trecerea din proprietatea si administrarea comunei Vistea in proprietatea si administrarea orasului Victoria a imobilului inscris in C.F. Vistea nr.106287, nr.cadastral 106287

Hotararea nr.15 din 24.04.2019 privind prelungirea valabilitatii documentatiei de urbanism P.U.G. al comunei Vistea cu regulamentul local de urbanism aferent

Hotararea nr.16 din 24.04.2019 privind completarea H.C.L. Vistea nr.5 din 23.01.2019

Hotararea nr.17 din 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea nr.18 din 24.04.2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Vistea nr.12 din 21.07.1995

Hotararea nr.19 din 31.05.2019 privind actualizarea indicatorilor economici ai investitiei Canalizare menajera si statie de epurare sat Rucar, comuna Vistea, conform OUG 114 din 2018

Hotararea nr.20 din 31.05.2019 privind modificarea HCL nr.18 din 24.04.2019

Hotararea nr.21 din 31.05.2019 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Vistea

Hotararea nr.22 din 31.05.2019 privind aprobarea actului aditional de prelungire a contractului de inchiriere nr.2582 din 02.06.2014

Hotararea nr.23 din 27.06.2019 privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. Vistea nr. 31 din 28.11.2018

Hotararea nr.24 din 27.06.2019 privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. Vistea nr.33 din 28.11.2018

Hotararea nr.25 din 27.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizati ai investitei Extindere sediu Primarie

Hotararea nr.26 din 18.07.2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pt garantarea avansului pana la data de 09.11.2020, pt. proiectul nr. C0720RM00011570800151 din 25.10.2016

Hotararea nr.27 din 18.07.2019 privind stabilirea pretului apei potabile livrate de catre CL Vistea – Serviciul Apa Canal, comuna Vistea

Hotararea nr.28 din 18.07.2019 privind aprobarea schimbarii denumirii proprietarrului din CF nr.102869 din Comuna Vistea de Jos in comuna Vistea

Hotararea nr.29 din 18.07.2019 privind modificarea postului de muncitor calificat – guard, treapta IA in muncitor calificat guard, treapta IV, personal contractual.

Hotararea nr.30 din29.08.2019 privind aprobarea valorii actualizate a investitiei de baza, aferenta investitiei Modernizare drumuri comunale, comuna Vistea

Hotararea nr.31 din 29.08.2019 privind modificarea organigramei si statul de functii

Hotararea nr.32 din 29.08.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului inscris in CF Vistea nr.106412

Hotararea nr.33 din 29.08.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Vistea in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vistea de Jos

Hotararea nr.34 din 29.08.2019 privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. Vistea nr.33 din 28.11.2017

Hotararea nr.35 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr.36 din 29.08.2019 privind valorificarea lemnului de foc provenit din vreascuri, uscaturi, resturi de exploatare din fondul forestier ce apartine domeniului public al comunei Vistea

Hotararea nr.37 din 30.09.2019 privind participarea comunei Vistea la constituirea A.D.I. ,,ITI MICROREGIUNEA Tara Fagarasului”

Hotararea nr.38 din 30.09.2019 privind retragerea comunei Vistea din A.D.I. Monte Fagaras – Balea Capra

Hotararea nr.39 din 30.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Amenajarii domeniului public, din localitatea Vistea de Jos

Hotararea nr.40 din 30.09.2019 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica

Hotararea nr. 41 din 31.10.2019 privind aprobarea actului aditional nr.2 la contractul nr.32 din 18.12.2018 de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de salubrizare pe raza UAT urilor membre

Hotararea nr.42 din 31.10.2019 privind aprobarea inidcatorilor tehnico-economici eferenti investitiei, Retelele de canalizare strazile 2 si 3 din loc. Oltet, comuna Vistea

Hotararea nr.43 din 31.10.2019 privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotararea nr.44 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr.45 din 31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei Retele de canalizare – Statie de pompare colonia Oltet si a listei lucrarilor de reparatii

Hotararea nr.46 din 13.11.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr.47 din 13.11.2019 privind acordul de scoatere din circuitul agricol a terenului inscris in CF 106848 Vistea, domeniul privat al comunei Vistea

Hotararea nr.48 din 29.11.2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va valorifica in anul 2020 din fondul forestier al comunei Vistea

Hotararea nr.49 din 29.11.2019 privind constituirea fondului de accesibilitate a fondului forestier proprietate publica a comunei Vistea pe anul 2020

Hotararea nr.50 din 29.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019Hotararea nr.51 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019

Hotararea nr.51 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019

Hotararea nr.52 din 20.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019

Hotararea nr.53 din 20.12.2019 privind aprobarea acordarii unui imprumut Serviciului public CL Vistea, Serviciul Apa Canal

Hotararea nr.54 din 20.12.2019 privind aprobarea modificarilor tehnice intervenite in cursul executiei investitiei Modernizare drumuri comunale, comuna Vistea

Hotararea nr.55 din 20.12.2019 privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr.515727.12.2012

Hotararea nr.56 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019

 

 

  Hotararea nr. 33 (196.4 KiB, 1,450 hits)