822true dots bottomright 440true true 800https://comunavistea.ro/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide5
?

Conducerea primăriei

Primar: IOANI FLORIN – 0753.313.041
Viceprimar: MANDAN DAN DUMITRU- 0753.313.040

 

,, Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care conduce la îndeplinirea hotărârilor Consiliului local și dispozițiilor primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale . ”
Legea 215/2001 art. 91

 

Atribuțiile primarului

Conform Legii 215/2001 – privind administrația publică locală, primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și al propriului aparat de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care conduc și îl controlează. Primarul răspunde de buna funcționare a unei administrații publice locale, în condițiile legii. El reprezintă comuna sau orașul în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție. Mandatul primarului este de 4 ani și se exercită până la depunerea juramantului de primar nou ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organic, în caz de război sau de catastrofă.

Mandatul se oprește de la unul dintre următoarele cazuri:
– demisie
– abrogată
– schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativă-teritorială
– imposibilitatea de a exercita mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive
– când se constată, după validarea mandatului, ca alegerea sa făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a unei legi cu privire la alegerile locale
– a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsa privată de libertate
punerea sub interdicție de judecată
– pierderea drepturilor electorale
– cand, in exercitarea atributiilor ce revin prin lege, au fost emise 3 dispozitii cu caracter normativ intr-un interval de 3 luni, care au fost anulate de instanta de contencios administrativ prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila
– deces.

Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale :
* asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
* asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
* poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;
* prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
* intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
* exercita functia de ordonator principal de credite;
* verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
* ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
* asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
* indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
* ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
* ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
* controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; * ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
* ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
* asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
* asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
* exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora; * conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
* indeplineste functia de ofiter de stare civila;
* emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
* propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
* numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
* raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
* organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
* măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orașului, precum și pentru decolmatarea localităților și a unităților de asigurare a scurgerii apelor mari.
Primarul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum și însărcinările date de consiliul local.